ovs-aftale 1-4

Metafrasemageren.dk

Dokument

Nedenfor vises den oversættelsesaftale mellem forlag og oversættere, som blev indført i 1980 og opsagt af forlæggerne i 2000'erne. Der har ikke siden været fuld konsensus om betingelserne for bogoversættelse i Danmark, men der refereres stadig til aftalens principper og tankegang.


Metafrasemageren.dk fastholder som udgangspunkt den gamle aftales hovedidé, men er indstillet på individuelle formuleringer og honoreringsmodeller.


At der i den gamle aftale ikke står noget om e-bøger, streaming og andre elektroniske udnyttelser, og ejheller om lydbøger, skyldes naturligvis, at disse medier ikke var til rådighed. I en nutidig kontrakt bør der indgå betingelser for kendte og endnu ukendte former for udnyttelse af oversættelsen ud over som trykt publikation. Og selvfølgelig leveres oversættelserne i dag ikke, som antydet i kontrakten, maskinskrevet, men elektronisk via nettet. Tekst markeret med rød understregning er indsat efterfølgende.

OVERSÆTTELSESAFTALE


udfærdiget på grundlag af den normalformular, der i februar 1980 er godkendt af

Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening.


Mellem


XX

(nedenfor kaldet oversætteren)


og


YY

(nedenfor kaldet forlaget)


er truffet følgende aftale:


§ 1. I det omfang og på de vilkår, som anføres i det følgende, påtager oversætteren sig

at oversætte til (eller fra) dansk


(titel):


(forfatter):


(udgave):


Forlaget har eneret til i bogform at udgive første og følgende oplag af oversættelsen.

Om forlagets egen brug af oversættelsen herudover og om andres brug af oversættelsen

henvises til § § 5 og 6.


§ 2. Manuskriptet skal i sin helhed være afleveret mod kvittering eller i anbefalet brev

senest den 99.99.99. Oversætteren påtager sig at opbevare en kopi.

Manuskriptet skal ved afleveringen være maskinskrevet og let læseligt. d. v.s. fuldt

udarbejdet og færdigt, samt i en sådan stand. at forlaget ikke på grund af utydelighed, herunder på grund af rettelser, får ekstra omkostninger ved fremstillingen.

Er manuskriptet ikke leveret inden den aftalte dato og i sættefærdig stand, kan

forlaget give oversætteren en frist på 3 uger, og såfremt denne frist overskrides, hæve

aftalen.


§ 3. Oversætteren er berettiget og forpligtet til uden særskilt betaling at læse første

korrektur på første oplag. Oversætteren er desuden berettiget, men ikke forpligtet, til at

læse eventuel anden korrektur. Tilbagesendes første korrektur med eventuelle rettelser

ikke inden 14 dage og en eventuel anden korrektur ikke inden 8 dage, anses den for

godkendt til tryk, såfremt ikke andet er aftalt.

Hvis oversætteren, efter at værket er sat,  ændrer teksten i forhold til manuskriptet i

et sådant omfang, at de derved nødvendiggjorte korrekturudgifter udgør mere end 10%

af de oprindelige sætteudgifter, betales det overskydende beløb af oversætteren på

grundlag af dokumenterede udgifter. Et sådant krav skal fremsættes inden 3 måneder

efter at korrekturen er afleveret.

Arbejde ud over korrekturlæsning, herunder bearbejdelse eller omarbejdelse af værket,

udarbejdelse af forord, noter. kommentarer, index, bagsidetekst og register, honoreres efter særskilt aftale.


§ 4. I honorar betaler forlaget en gang for alle - jfr. dog stk. 2 – kr. 9.999  pr. 16-sidigt ark a 2.000 typeenheder pr. side. Honoraret udbetales ved aflevering af trykfærdigt manuskript, medmindre andet er aftalt.

For forlagets brug af oversættelsen til bogklubudgivelse og billigbogsudgave i et første

oplag på over 5.000 eksemplarer oppebærer oversætteren et honorar på 50% af, hvad en

nyoversættelse ville koste. For forlagets øvrige bogklubudgivelser og billigbogsudgaver

oppebærer oversætteren 25% af. hvad en nyoversættelse ville koste. Beløbet forfalder til

udbetaling ved udgivelsen. medmindre andet er aftalt.


Fodnote til §. 4

Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening er enige om at anbefale. at

arkhonorarer ifølge § 4 normalt ikke bør fastsættes til mindre end 650 kroner. men at der ved

fastsættelsen af individuelt honorar bør tages hensyn til såvel opgavens sværhedsgrad som

oversætterens kvalifikationer.

     Foreningerne er endvidere enige om. at beløbet på 650 kroner, der er baseret på reguleringspristallet (januar 1980 = 100), forhøjes eller nedsættes forholdsmæssigt for hver fulde 3 points udsving i reguleringspristallet. Reguleringen finder sted 2 gange årligt, nemlig efter offentliggørelsen af januar- og julipristallene.

     For tydelighedens skyld bemærkes. at det ved indgåelsen af den enkelte oversættelsesaftale

fastsatte honorar ikke er undergivet efterfølgende pristalsregulering.

     Om definitionen af en billigbog henvises til den til enhver tid gældende normalkontrakt mellem parterne for romaner m.v


§ 5. Forlaget har ret til egen udnyttelse af oversættelsen eller dele heraf i antologier

eller på anden måde end i bogform. f.eks. som føljeton, mod at oversætteren modtager

et honorar på 50% af, hvad en nyoversætteise af den tilsvarende tekstmængde ville

koste, jfr. dog stk. 2.

Dersom oversættelsen anvendes i antologier til brug ved undervisning eller lignende,

jfr. Ophavsretslovens § 16, har oversætteren krav på honorar herfor, svarende til

halvdelen af det honorar, som en dansk forfatter har krav på efter den til enhver tid

gældende aftale mellem Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening.

Om forlagets egen brug af oversættelsen til lydbånd, film, dias, video samt andre

kendte og ukendte anvendelsesområder træffes særskilt aftale i overensstemmelse med

de til enhver tid mellem Dansk Forfatterforening: og Den danske Forlæggerforening

gældende overenskomster.

Hvis oversætteren til et værk. hvortil der ikke længere er knyttet forfatterrettigheder,

modtager tilbud fra et andet forlag eller en anden institution om brug af oversættelsen

til et af de i foregående stykke nævnte medier, er han forpligtet til snarest at underrette

forlaget herom. Hvis forlaget inden en måned efter modtagelsen af underretningen

skriftligt erklærer at ville udnytte retten og tilbyder oversætteren mindst lige så gode

vilkår som tilbudsgiver, er oversætteren forpligtet til at respektere forlagets primære

ret. Hvis forlaget ikke ønsker at udnytte retten, er oversætteren herefter frit stillet, dog

under iagttagelse af ophavsretslovens § 3, og det for oversættelsesretten indkomne

beløb deles mellem forlaget og oversætteren med 50% til hver.

Forlaget er berettiget til i salgsfremmende øjemed at give tilladelse til offentliggørelse

af brudstykker af oversættelsen i blade og tidsskrifter. Forlaget kan desuden i egne reklamepublikationer gengive sådanne brudstykker. Der tilkommer ikke oversætteren

honorar for sådanne offentliggørelser af oversættelsen i salgsfremmende øjemed.


§ 6. Forlaget har ret til - under iagttagelse af ophavsretslovens § 3 - at videreoverdrage

retten til offentliggørelse af oversættelsen til andre til udnyttelse f.eks. i bogklub

eller som billigbog, antologier eller føljeton, mod at oversætteren, hvis oversættelsen

tidligere har været udgivet, modtager 50% af det honorar, forlaget opnår som betaling

for oversættelsen. Vederlaget forfalder til betaling inden l måned efter beløbets

indgang.

Oversættelseshonorar for brug ved oplæsning i radio og TV tilfalder oversætteren

ubeskåret.


§ 7. Ved udgivelsen af første oplag modtager oversætteren 10 frieksemplarer. Herudover

modtager oversætteren ved bogklubudgaver og billigbøger mindst 5 frieksemplarer.

Ved anvendelsen af oversættelsen i antologier modtager oversætteren 1 frieksemplar af

de pågældende antologier. Oversætteren har ret til yderligere at købe eksemplarer til

egen brug med den til enhver tid gældende boghandlerrabat.


§ 8. Oversætteren indestår for, at oversættelsen er en indholdsmæssigt og stilistisk

dækkende gengivelse af originalen, og at ingen udeladelser eller ændringer forekommer

uden forlagets forudgående godkendelse.


§ 9. Forlaget forbeholder sig ret til at lade oversættelsen gennemse og til at foretage

mindre rettelser, som måtte forekomme påkrævet. Såfremt en mere grundig gennemgang

af oversættelsen skønnes nødvendig, er oversætteren forpligtet til selv at foretage denne

eller betale forlagets udgifter hertil. Såfremt enighed ikke kan opnås, kan begge parter

kræve spørgsmålet afgjort af en af Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening

udpeget voldgiftsmand. I mangel af enighed udpeges voldgiftsmanden af ministeren for kulturelle anliggender.

Inden udgivelsen af nyt oplag eller ny udgave mere end l år efter den første udgivelse

skal der gives oversætteren lejlighed til at foretage mindre rettelser og ændringer i

oversættelsen, såfremt dette kan ske uden uforholdsmæssige omkostninger. Hvis

forlaget ønsker foretaget væsentlige ændringer. herunder forkortelser. i forhold til

originalen, kan oversætteren kræve dette angivet i den trykte oversættelse.


§ 10. Oversætterens navn angives på en fremtrædende plads i bogen d.v.s. normalt på

titelblad eller i kolofon.

Træffer forlaget aftale med andre om anvendelse af oversættelsen, skal det tage

forbehold om oversætterens ret til at blive angivet som oversættelsens ophavsmand.

Ved forlagets omtale af det oversatte værk til pressen etc. skal oversætterens navn

angives.


§ 11. Den forlaget ifølge nærværende aftale tilkommende ret kan kun overdrages til

andre ved overdragelse af hele forlagsvirksomheden eller særlige områder deraf.


§ 12. Særlige bestemmelser


(Tilføjes evt. af parterne)Denne aftale er udfærdiget og underskrevet i xx enslydende eksemplarer.Dato og underskrift (oversætteren)


Dato og underskrift (forlaget)