Sociologi

Sociologi & samfund

oversat af Metafrasemageren.dk

Hilary Cottam: Radikal hjælp – hvordan vi genopbygger indbyrdes relationer og revolutionerer velfærdsstaten

Fra engelsk, Forlaget Mindspace 2018. Originaltitel: Radical Help

Velfærdsstaten var revolutionerende: Den løftede tusinder ud af fattigdom, gav anstændige boliger, god uddannelse og sikkerhed. Men i dag er den blevet til et omfattende og dyrt system til administration af behov og risici. I dag står vi over for nye udfordringer: Global opvarmning, massemigration, demografiske forandringer, kroniske sygdomsepidemier, bekymringer for sikkerheden og den voksende ulighed er problemer, som hører vor tid til, og de eksisterende systemer kan ikke håndtere og da slet ikke løse dem.


Bent Flyvbjerg: Samfundsvidenskab som virker

Fra amerikansk, Akademisk forlag 2009. Originaltitel: Making Social Science Matter

Opgør med den igennem mange år dominerende tanke, at samfundsvidenskaben skal lade sig forme i naturvidenskabens billede.

Richard Sennett: Håndværkeren

Fra amerikansk, Hovedland 2009. Originaltitel: The Craftsman

Richard Sennet sammenfatter med udgangspunkt i en analyse af begrebet håndværksmæssighed sine foregående bøgers beskrivelse og kritik af den ny, fleksible kapitalisme. I et afsluttende kapitel foreslår han modifikationer, som kan reducere den fleksible kapitalismes skadevirkninger.
Paul du Gay: Hyldest til bureaukratiet

Fra engelsk, Hans Reitzel 2007. Originaltitel: In Praise of Bureauracy

Sociologisk og filosofisk funderet imødegåelse af de sidste årtiers kritik af den bureaukratiske organisationsform – både fra populistisk, filosofisk og entreprenørmæssigt hold.

Rhona Rapoport, Suzan Lewis, Richenda Gambles: Balance mellem liv og arbejde – en myte? Et globalt perspektiv

Fra engelsk, Psykologisk Forlag 2007. Originaltitel: The Myth of Work-Life Balance. The Challenge of Our Time for Men, Women and Societies

På baggrund af en bredt anlagt, international undersøgelse og egen forskning behandler forfatterne spørgsmålet om balance mellem forskellige livsaspekter, herunder fleksibel arbejdsorganisering og overarbejdskultur i forhold til familie, nærsamfund osv. De fremlægger desuden forslag til forandringsstrategier.


Richard Sennett: Den ny kapitalismes kultur

Fra amerikansk, Hovedland 2006. Originaltitel: The Culture of the New Capitalism

Richard Sennett sammenfatter i forlængelse af sine to forudgående bøger, Det fleksible menneske og Respekt,  den nye kapitalismens kultur, der indebærer en konstant trussel mod det enkelte menneske, som udsættes for krav om fleksibilitet og konstant videreuddannelse og -udvikling. I et afsluttende kapitel foreslår Sennett modifikationer, som kan reducere den fleksible kapitalismes skadevirkninger.Zygmunt Bauman: Det belejrede samfund

Fra engelsk, Hans Reitzel 2004. Originaltitel: Society under Siege

Sociologisk analyse af den flydende modernitet med forbrugeren i centrum for en globaliseret verden – i lyset af begivenhederne den 11. september 2001.Tove Thagaard: Systematik og indlevelse

Fra norsk, Akademisk Forlag 2004. Originaltitel: Systematikk og innlevelse

Introduktion til den kvalitative forsknings særpræg, metodiske grundlag og systematik.


Richard Sennett: Respekt – i en verden af ulighed

Fra amerikansk, Hovedland 2003. Originaltitel: Respect – in a World of Inequality

Richard Sennetts personligt prægede efterfølger til Det fleksible menneske. Fremstiller respektens historie og funktioner med udgangpunkt i forfatterens personlige biografi og med reference til den filosofisk/sociologiske tradition.

Manuel Castells: Årtusindskifte

Fra amerikansk, oversat for Hans Reitzel 2002, uudgivet. Originaltitel: Millenium

Tredje bind i forfatterens allerede klassiske sociologiske beskrivelse af overgangen fra industrisamfund til netværkssamfund med samletitlen Informationsalderen: økonomi, samfund og kultur. Revideret 2. udg. Hovedvægten ligger i tredje bind på fremstillingen af de nye samfunds-mæssige udviklingstendenser og forandringsveje, bl.a. i USA, Sydøstasien og Europa, men også på den globaliserede kriminalitet anskuet som en del af den globaliserede finans.


Manuel Castells: Identitetens magt

Fra amerikansk, oversat for Hans Reitzel 2002, uudgivet. Originaltitel: The Power of Identity

Andet bind i forfatterens allerede klassiske sociologiske beskrivelse af overgangen fra industrisamfund til netværkssamfund med samletitlen Informationsalderen: økonomi, samfund og kultur. Revideret 3. udg 2003.Hovedvægten ligger i andet bind på fremstillingen af de to store og modstridende tendenser, som i øjeblikket former verden: globaliseringen og identiteten.


Manuel Castells: Netværkssamfundet

Fra amerikansk, Hans Reitzel 2001. Originaltitel: The Rise of the Network Society

Første bind i forfatterens allerede klassiske sociologiske beskrivelse af overgangen fra industrisamfund til netværkssamfund med samletitlen Informationsalderen: økonomi, samfund og kultur. Revideret 2. udg. Hovedvægten ligger i første bind på internationalisering, internet og arbejdsvilkårenes udvikling.Richard Sennett: Det fleksible menneske

Fra amerikansk, Hovedland 1999. Originaltitel: The Corrosion of Character

Sociologisk fremstilling af den moderne arbejdsorganiserings undergravelse af personligheden, med udgangspunkt i en række historier om mennesker før og nu.

Christopher Lasch: Den bestrålede familie eller Et tilflugtssted i en hjerteløs verden

Fra amerikansk, Hovedland 1998. Originaltitel: Haven in a Heartless World

Sociologisk-historisk fremstilling af familien fra 1800-tallet til 1970'erne, gennemsyret af det synspunkt, at familien som meningsfuld enhed løbende er blevet undergravet i takt med, at de oprindelige familieopgaver enten er blevet overtaget af ydre instanser eller er opgivet af familiemedlemmerne selv som utilfredsstillende eller utidssvarendeChristopher Lasch: Kvinderne og det fælles liv

Fra amerikansk, Hovedland 1997. Originaltitel: Women and the Common Life

Samling af artikler fra et helt liv om "kvindespørgsmålet", udgivet af forfatterens datter efter hans død.

Anthony Giddens: Sociologi

Fra engelsk, Hans Reitzel 1995. Originaltitel: Sociology

Engelsk sociologiprofessors bud på en sociologisk grundbog, der tager hensyn til både positivistisk og kritisk/marxistisk sociologiforståelse.Christopher Lasch: Eliternes oprør og forræderiet mod demokratiet

Fra amerikansk, Hovedland 1995, paperback 1996. Originaltitel: The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy

Den amerikanske historikers sidste bog består af en række artikler, som tilsammen tegner et billede af væsentlige sider af den amerikanske samfundsudvikling i de seneste årtier: positiv særbehandling, kravet om en fælles kulturel "kanon", de bedrestilledes tilbagetrækning fra fællesskabet, internationalisering osv.


Stanley Cohen: Den sociale kontrols nye former

Fra engelsk, Hans Reitzel 1994. Originaltitel: Visions of Social Control

Kriminologisk fremstilling af tendenserne inden for områderne kriminalitet, straf og klassifikation i perioden 1960-85. Særdeles kritisk beskrivelse af den nuværende kriminologiske videnskabelighed.

Zygmunt Bauman: Modernitet og Holocaust

Fra engelsk, Hans Reitzel 1994, paperback 1997.. Originaltitel: Modernity and the Holocaust

Sociologisk undersøgelse af Holocaust under nazismen, oprindeligt skrevet som en række selvstændige artikler. En af bogens hovedpointer er, at det under den rette synsvinkel ikke er den moderne sociologi (i 1990'erme), der har noget at sige om Holocaust, men snarere omvendt: Holocaust (og Gulag og Hiroshima) var en logisk følge af modernitetens samfundsmæssige tendens, idet rationalisering og bureaukratisk styring ikke blot var nødvendige, men ligefrem tilstrækkelige forudsætninger for Holocaust.